Oferta

Obsługa procesów likwidacji szkód klientów z ryzyk przemysłowych:

 • -ogień i inne zdarzenia losowe,
 • -kradzież z włamaniem i rabunek,
 • -maszyny i urządzenia od uszkodzeń (MB),
 • -budowlano-montażowe (CAR/EAR),
 • -sprzęt elektroniczny oraz dane i nośniki danych od wszystkich ryzyk (EE),
 • -ubezpieczenia ładunku w transporcie - CARGO,
 • -odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego,
 • -odpowiedzialność cywilna spedytora,
 • -odpowiedzialność cywilna przedsiębiorstw,
 • -odpowiedzialność cywilna przedsiębiorstw.


1. Oględziny miejsca szkody (oględziny)

Oględziny miejsca zdarzenia kończone są spisaniem Protokołu oględzin zawierającego opis zagadnień istotnych z punktu widzenia postanowień umowy ubezpieczenia (w tym opis okoliczności powstania szkody i opis uszkodzeń z obmiarem).

Standardowo Protokół oględzin sporządzony przez naszych rzeczoznawców w miejscu powstania szkody, sygnowany jest przez Przedstawiciela Poszkodowanego, który ma prawo wniesienia pisemnych uwag do jego treści. W trakcie oględzin rzeczoznawca JTT wykonuje cyfrowe fotografie opisanego w protokole stanu faktycznego mienia a także sporządza fotokopię dokumentacji udostępnionej przez Przedstawiciela Klienta.

2. Raport ze szkody (raport)


W ramach tych czynności sporządzane jest szczegółowe opracowanie odnoszące się do okoliczności powstania szkody, analizy odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyceny strat i weryfikacji roszczenia Poszkodowanego.

W ramach zlecenia sporządzenia Raportu ze szkody realizowane są wszystkie czynności przewidziane dla usługi Oględziny (powyżej). Pierwsza wizyta rzeczoznawców JTT realizowana jest w czasie 24h od zlecenia lub innym najbliższym terminie wskazanym jako dogodny przez Klienta. W ciągu 7 dni od pierwszej wizyty rzeczoznawców JTT w miejscu zdarzenia otrzymacie Państwo Informację wstępną w formie elektronicznej, zawierającą m.in.:

 • -skrócony opis charakteru szkody, okoliczności, jej charakter oraz przyczynę szkody,
 • -prognozę dotyczącą rozmiaru szkody pozwalającą założyć rezerwę,
 • -fotografie oraz ew. dodatkowe rekomendacje i informacje o stanie sprawy.

W dalszej kolejności Spółka JTT występuje w Państwa imieniu z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia opracowania końcowego zawierającego:

 • -szczegółowy opis charakteru szkody wraz z dokumentacją techniczną i fotograficzną,
 • -opinię wskazującą przyczynę powstania szkody, pozwalającą na możliwie jednoznaczne odniesienie się do odpowiedzialności polisowej ubezpieczyciela,
 • -rekomendacje, sugestie i wnioski z analizy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia przygotowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 • -kompletną weryfikację roszczeń złożonych przez Klienta.

3. Likwidacja szkód bez oględzin (uproszczona likwidacja)

Zakres czynności likwidacyjnych standardowo prowadzonych przez likwidatorów merytorycznych (stacjonarnych) obejmujący m.in.:

 • -przyjęcie zgłoszenia szkody,
 • -oszacowanie rezerwy,
 • -prowadzenie korespondencji i kontakt z Klientem,
 • -sporządzanie/weryfikacja kosztorysu,
 • -analizę techniczno-prawno-ubezpieczeniową,
 • -przygotowanie decyzji końcowej.

4. Pełna likwidacja szkody (pełna likwidacja)

Likwidacja obejmująca czynności wymienione w punkcie 1 i 2 oraz dodatkowo takie czynności jak:

 • -przyjęcie zgłoszenia szkody,
 • -oszacowanie rezerwy,
 • -prowadzenie korespondencji i kontakt z Klientem,
 • -analizę techniczno-prawno-ubezpieczeniową,
 • -przygotowanie decyzji końcowej.